ข่าวบิดเบือน! ธ.ก.ส.สินเชื่อฉุกเฉิน ให้วงเงินรายละ 50,000 บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ออกมาชี้แจงถึงปรากฏการณ์ที่เว็บไซต์สื่อออนไลน์หลายสำนักพากันประโคมข่าวเกี่ยวกับประเด็นธกสปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินปี 63

ให้วงเงินรายละ 50,000 บาทจากกรณีข่าวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ระบุว่า ธกสได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยสามารถขอยื่นกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.85% ต่อเดือน

ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.สได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเนื่องจากธนาคารคือให้สินเชื่อดังกล่าวจริงแต่ในขณะนี้จบโครงการไปนานแล้วสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนสินเชื่อฉุกเฉินปัจจุบันเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ได้เห็นชอบมาตรการดูแลยามผลกระทบจากโควิด 19 โดยจัดทำโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่มีวัตถุประสงค์การกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนที่จำเป็นและฉุกเฉิน

ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ของธกสโดยวงเงินกู้ต่อได้ไม่เกิน 10,000 บาทระยะเวลาจ่ายเงินกู้ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือนกำหนดระยะชำระหนี้เป็นรายเดือนหรือราย 3 เดือนหรือราย 6 เดือนตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนครั้งนี้ให้ปลอดชำระต้นเงินและชำระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนแรกนับตั้งแต่วันที่กู้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย