ออมสินปล่อยกู้รอบสอง คนละไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย  3 ปี

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยข้อมูลว่าได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีรายได้ประจำสามารถขอกู้เงินฉุกเฉินได้โดยสามารถกู้ได้คนละไม่เกิน 50,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี

โดย เป็นการผ่อนคลายเงื่อนไขใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเพียงเดือนเดียวหรือรายการเดินบัญชี statement เพียง 3 เดือนโดยอำนวยความสะดวกให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ

1 สัญชาติไทยมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระต้องไม่เกิน 65 ปี

2 ผู้มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อาทิเช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

3 เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้

4 เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

5 มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร

เงื่อนไขสินเชื่อ

1 ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท

2 ดอกเบี้ยอัตราคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

3 ต้องมีหลักประกันบุคคลค้ำประกัน 1 ถึง 2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด

4 ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

5 ผ่อนชำระ 36 งวดชำระเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและการหักชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

6 ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินจะครบจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการขอสินเชื่อ

1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารได้กำหนดไว้

2 ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

3 ยื่นเอกสารขอกู้ที่สาขา

4 ธนาคารจะพิจารณาเอกสารประมาณ 4 ถึง 15 วันขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการขอกู้

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่นสำเนาใบสำคัญสมรส

3 สำเนาบุตรสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินบัญชีเงินฝากพื้นฐานของผู้กู้

เอกสารทางการเงิน

1 สลิปเงินเดือนหลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกันกรณีผู้ค้ำประกันไม่มี ไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำประกอบอาชีพอิสระสามารถใช้บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน

2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี statement ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย