ผลสำรวจเผย

ผลสำรวจเผยประชาชนเห็นด้วยม็อบสวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจผมว่าเกือบ 2 แสนคนเห็นด้วยกับชุมนุมของนักศึกษาเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย และไม่ควรจาบจ้วงสถาบัน

นักวิจัยสวนดุสิตโพล นางสาวพรพรรณบัวทอง สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 197,029 ราย

สำรวจระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 สิงหาคม 2563 พบว่า พบว่ากลุ่ม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาเป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 59.11 ไม่ควรจาบจ้วงสถาบัน 41.76% และเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุม 40.41%

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อการชุมนุมว่าเป็นการใช้สิทธิ์ ตามระบอบของประชาธิปไตยเป็นการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แต่การชุมนุมนั้นต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยมีความเป็นสุภาพชนไม่จาบจ้วงสถาบันอีกทั้งยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเพราะอาจจะมีผู้ไม่หวังดีและในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการเรียกร้องชุมนุม 53.7 1% และไม่เห็นด้วย 41.1 7%

นายธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยดุสิต ได้เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจว่าผลการสำรวจคลองสวนดุสิตโพลต่อกรณี การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

ผลสำรวจส่วนใหญ่ต่อข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทางรัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ทำสัญญาประชาคม และกำหนดระยะเวลา ให้ชัดเจน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม

หากข้อเรียกร้องดังกล่าวมีความล่าช้าเกินควร หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากทางรัฐบาล อาจจะทำให้เกิดความเร่งเร้าและเกิดข้อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลต้องยุบสภา หรืออาจจะมีการขับไล่รัฐบาลเหมือนดังเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้ว

ดังนั้นรัฐบาลควรรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆผ่านผลสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการคิดวิเคราะห์นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะเกิดเหตุบานปลายไปมากกว่านี้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย