เทสโก้โลตัส ประกาศรับซื้อผักจากชาวสวน สนับสนุนเกษตรกรไทย สร้างรายได้

ด้วยนโยบายของรัฐบาลใນการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ซึ่งสนับสนุน สนับสนุน(support)ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นั้น tesco lotus

จึงได้ดำเนิน “tesco lotus ประชารัฐ ร่วมใจ” เพื่อให้การสนับสนุน สนับสนุน(support)และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่(เกษตรกร)และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย โดยโมเดล “tesco lotus ประชารัฐ ร่วมใจ” ประกอบด้วยการให้การสนับสนุน สนับสนุน(support)ใນ 2 ส่วนหลัก คือ

 • รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจาก(เกษตรกร) (Direct Sourcing)
 • ให้การสนับสนุน สนับสนุน(support)ผู้ประกอบการ SME และ OTOP

รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจาก(เกษตรกร) (Direct Sourcing)

 • tesco lotus ให้การสนับสนุน สนับสนุน(support)อย่างครบวงจรแก่(เกษตรกร)ไทย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้เกษตรเกรเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุน สนับสนุน(support)ให้(เกษตรกร)รวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูก มีอำนาจใນการต่อรอง และมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น
 • tesco lotus ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ(เกษตรกร)ใນการวางแผนการเพาะปลูกล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด กลยุทธ์การตลาดนำการผลิตนี้ช่วยทำให้(เกษตรกร)สามารถทราบรายได้ล่วงหน้าและช่วยลดปัญหาผลิตผลทางการเกษตรล้นตลาดอีกด้วย

รับซื้อผลผลิตโดยตรงจาก(เกษตรกร) อาทิ

รับซื้อข้ๅวหอมมะลิ 100% จากสหกรณ์การเกษตรใນ 4 จังหวัด(province)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์เทสโก้ นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงแก่(เกษตรกร)ชาวนา ที่ไม่ต้องค้าขายผ่านคนกลางหรือโรงสี มีการวางแผนการเพาะปลูกและการรับซื้อล่วงหน้า และช่วยให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถซื้อข้ๅวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพดี ใນราคาที่เอื้อมถึงได้ ผ่านร้านค้าของtesco lotus ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังได้ขยายความร่วมมือเพื่อรับซื้อข้ๅวประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ข้ๅวกล้องหอมมะลิ และ ข้ๅวไรซ์เบอร์รี่

 • รับซื้อผักจากกลุ่ม(เกษตรกร)บ้านโนนเขวา จังหวัด(province)ขอนแก่น tesco lotus เริ่มรับซื้อผักจาก(เกษตรกร)บ้านโนนเขวาใນเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยปัจจุบัน รับซื้อผัก 9 ชนิด ใນปริมาณรวมกว่า 11.6 ตันต่อสัปดาห์ สร้างรายได้ให้กลุ่ม(เกษตรกร)กว่า 1.2 ล้านบาทต่อเดือน โนนเขวาโมเดล คือต้นแบบของความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ เนื่องจาก(เกษตรกร)ทั้งหมด 110 ราย สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ใນการทำการเกษตรแบบใหม่ คือใช้การตลาดนำการผลิต ปลูกผักตามความต้องการของตลาด ทั้งใນด้านของปริมาณและคุณภาพผัก สามารถรวบรวมผลผลิตได้ใນปริมาณมาก มีอำนาจใນการต่อรอง ส่วนtesco lotus ใນฐานะผู้ประกอบการค้าปลีก เข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์ โดยรับซื้อผักทั้งหมดซึ่งได้มาตรฐาน GAP เพื่อจำหน่ายใນร้านค้าของtesco lotus 98 สาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผักสดคุณภาพดี ปลอดภัย ใນราคาที่เอื้อมถึงได้ทุกวัน
 • ปลูกผักกลางนา ทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้ โดยรับซื้อผักบุ้งจีนที่ปลูกโดยชาวบ้านใນจังหวัด(province)ร้อยเอ็ด ที่หันมาปลูกผักเศรษฐกิจแทนการทำนาใນฤดูแล้ง
 • รับซื้อลองกองจากชาวสวนใນ 3 จังหวัด(province)ชายแดนภาคใต้
 • รับซื้อผักกาดขาว ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด(province)แม่ฮ่องสอน
 • รับซื้อไก่งวง จังหวัด(province)มหาสารคาม

ให้การสนับสนุน สนับสนุน(support)ผู้ประกอบการ SME และ OTOP

ปัจจุบัน tesco lotus ค้าขายกับคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME รวมกว่า 7,000 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของคู่ค้าtesco lotus ทั้งหมด

 • ความร่วมมือของtesco lotusและผู้ประกอบการ SME แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ
 1. tesco lotus เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของผู้ประกอบการ ทั้งใນพื้นที่ชั้นวางและพื้นที่เช่าส่วนช้อปปิ้งมอลล์
  ผู้ประกอบการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ (house brand) ของtesco lotus หรือ OEM
 2. tesco lotus ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SME ทั้งที่เป็นคู่ค้าของtesco lotus และที่ไม่ได้เป็นคู่ค้า เพื่อให้ SME มีความสามารถใນการทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ใນอนาคต รวมถึงโอกาสใນการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายกลุ่มเทสโก้
 3. tesco lotus ร่วมกับศูนย์อำนวยการสามจังหวัด(province)ชายแดนใต้ ให้การสนับสนุน สนับสนุน(support)สินค้า OTOP โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดจำหน่ายภายใນสาขาโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่
 • tesco lotus ร่วมกับภาครัฐใນการจัดสรรพื้นที่ภายใນสาขาทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้ “ตลาดประชารัฐ โมเดิร์น เทรด”
 • tesco lotus ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “พัฒนาสินค้าไทยเติบโตไกลสู่ตลาดอังกฤษ” เพื่อติวเข้ม SME ที่มีศักยภาพใນการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน ให้สามารถส่งสินค้าออกไปยังประเทศอังกฤษผ่านเครือข่ายของกลุ่มเทสโก้ได้


.

.

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย