ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนา พระผู้ทรงงานเพื่อเกษตรกรไทย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาล9 ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 นับเป็น นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศ

ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทุกภูมิภาคในประเทศไทย ส่งถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของประชาชน

เเละนอกจากนี้พระองค์ยังได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆด้วยตัวของพระองค์เอง ด้วยแผนที่เอกสารต่างๆ จึงทำให้ส่งมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงคิดค้นแนวทางพระราชดำริเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละพื้นที่

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนา ชนบทในรูปของโครงการอันเนื่องมาจากพระ พระราชดำริ ซึ่งมีจุดประสงค์คือ พัฒนาเพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีความเป็นอยู่ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ และเลี้ยงดูครอบครัวได้

แนวพระราชดำริที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาชนบท คือมีพระราชประสงค์ ช่วยให้ชาวชนบทสามารถช่วยเหลือพึ่งตนเอง

โดยการสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อการผลิตให้แก่ราษฎร ในท้องที่ส่งเสริมให้ประชากรในท้องที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพตามแต่ละท้องถิ่น

ทั้งยังทรงหาทางนำเอาวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์กับภูมิปัญญาของชาวบ้าน พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับงานด้านชลประทาน

โดยทรงคิดค้นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ มีทางด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปจนถึงการบำบัดน้ำเสีย

ส่งได้วิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ในด้านของการเกษตร ทรงเน้นการค้นคว้า ทดลองและวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆตลอดจนศึกษาแมลงศัตรูพืชและสัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ เช่น หม่อนไหม และยางพาราตลอดจนโครงการเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพยายาม ไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่เกษตรกรควรมีรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ

เพื่อจะได้พึ่งตนเองในระดับหนึ่งส่งได้คิดค้นการแก้ปัญหา ทรัพยากรทางด้านการเกษตรหลายอย่างที่สำคัญ ได้แก่ การแกล้งดิน เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินที่เป็นกรด จนกระทั่งดินมีสภาพที่ดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พระองค์ทรงส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลโดย โดยการร่วมมือกันระหว่างประเทศ ได้ขยายโครงการเพาะพันธุ์และเผยแพร่พันธุ์ปลานิล เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารให้แก่ประเทศ โมซัมบิก

ทั้งนี้ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆภายในประเทศ ทั้งหมด 4,741 โครงการ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย