โปรดเกล้า พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 10,094 ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญราชการชายแดนพลเรือนตำรวจทหารกว่า 10,094  ราย

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 3 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 2 ฉบับโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมีทั้งพลเรือนตำรวจและทหารโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ฉบับแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 31 จังหวัดโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิ์ของผู้ได้รับพระราชทานการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืนพุทธศักราช 2511 จำนวน 1,014 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ประกาศณวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 2 มีเนื้อหาว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสิทธิของผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืนพุทธศักราช 2511 จำนวน 9,080 ราย ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556 3 ตามบัญชีรายชื่อคล้ายประกาศนี้ประกาศณวันที่ 9 ตุลาคม 2563

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.