หวั่นโควิด “ห้ามการชุมนุม-มั่วสุม” ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ปรับ – จำคุก

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามการชุมนุมมั่วสุมกันหวั่นโควิด-19 ระบาด ฝ่าฝืนโทษจำคุก ปรับ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามการชุมนุมมั่วสุม 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องการชุมนุมและการทำกิจกรรมมั่วสุมก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเนื้อหาตอนหนึ่งได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1 ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดโรคใดๆทั่วราชอาณาจักร

2 ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มี การรวมกลุ่มคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุมเว้นจากการทำกิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจซึ่งมีมาตราการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยหรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน

3 การชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศคำสั่งให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังให้ผู้จัดการชุมนุมหรือกิจกรรมดังกล่าวต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดำเนินการโดยการแสดงแผนจัดงานและมาตรการควบคุมโรคประกอบการพิจารณาเว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเป็นระยะห่าง ระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย