ด่วน รับสมัครคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ปวช-ม.6 สมัครฟรี โบนัส 600,000 เยน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดนผ่านองค์กร IMJapan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2(เพศชาย) โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย

สายตาปกติ สายตาไม่สั้นไม่ยาวไม่เอียงและตาไม่บอดสี

รายละเอียดการรับสมัครและเอกสารที่ต้องเตรียม โครงการ IM Japan ภาพจาก : IMthailand

โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ) ให้กับผู้ฝึกเทคนิค โดยผู้ฝึกเทคนิคจะได้ค่าเบี้ยงเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นดังนี้เดือนแรกผู้ฝึกงานเทคนิคแต่ละคนจะได้รับเบียร์เลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนและ IM ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าไฟ ค่าน้ำให้

เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดในทุกๆ เดือน เมื่อฝึกงานครบ 3 ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง และได้รับเงินสนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับถึงไทย จำนวน 600,000 เยน ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยของผู้ฝึกงานเทคนิคอีกด้วย

ลักษณะงานผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทอุตสาหกรรม อาทิ แพ็คกิ้ง,แผงอิเล็กทรอนิกส์,ทำชิ้นส่วนรถยนต์,บริษัทรถยนต์,งานคอนกรีต,ประกอบนั่งร้าน,งานกลึง,งานคิวซี,งานบริษัทเครื่องสำอาง,บริษัทยา ขึ้นอยู่กับนายจ้างในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกบุคคลเข้าทำงาน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มรับสมัคร 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ศึกษารายละเอียดประกาศรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ กดอ่านประกาศกระทรวงแรงงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย