ข่าวดี “มศว. เปิดรับนักศึกษา จบ ม.6 ” ร่วม โครงการเพชรในตม เรียนฟรี จบแล้วบรรจุครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” เมื่อ พ.ศ. 2497 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เมื่อ พ.ศ. 2517

ล่าสุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีโครงการดีๆที่สนับสนุนคนเรียนดีเเต่ขาดคุณสมบัติ โดยโครงการเพชรในตมรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุทันที มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

TCAS รูปแบบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระหว่างวันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้ผลสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

โครงการจะให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง จากความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ

โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี จบแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ทันที *เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 19 กุมภาพันธ์ 2563*

โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1.บิดา/มารดา และผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2.บิดามารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือเป็นบุตร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่และทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี

3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

4.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสาร1
เอกสาร2
เอกสาร3
เอกสาร4
เอกสาร5
เอกสาร6
เอกสาร7
Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย