กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท

3
4781

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 5 – 27 ก.ย.61 ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครและเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล

ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร หาอากาศยานลำปาง หากอาศยาร้อยเอ็ด

ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานนราธิวาส ค่ะอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานนครราชสีมา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 สามารถสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดงาน
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
1.2 ตำแหน่งช่างโยธา

1.3 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
1.6 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โลกเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด

2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

2.7 ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ลิ้งสมัครงาน https://www.airports.go.th/th/content/11501/2545.html