‘ช่อง 7’ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2
1930

-ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียได้ในภายหลัง โปรดเช็คอีกครั้งที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522

-หากสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522
-หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดสมัครทางเว็บไซต์ http://job.ch7.com/

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
-เพศชาย ,อายุระหว่าง 25 – 35 ปี ,วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ,มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป -มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน ,มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม
-เพศชาย ,อายุ 20-40 ปี ,จบการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี คุณสมบัติอื่นๆ ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้ ,หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร
-เพศชาย ,อายุไม่เกิน 35 ปี ,วุฒิการศึกษา ปวช. / ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างซ่อมบำรุง และสาขาโยธา ,ต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ ,สามารถทำงานเป็นกะได้ ,สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor
-เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี ,วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ,มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ ,มีทักษะในการใช้ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์
-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ,จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ,มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ,มีความคิดสร้างสรรค์ด้านสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักงานบริการ ,สามารถใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร ,สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ ,สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

นิติกร สังกัดงานคดีและการจัดการข้อพิพาท
-เพศ หญิง / ชาย ,อายุระหว่าง 23 – 30 ปี ,วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์ ,มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ,มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ,สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ ,หากมีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร
-เพศชาย / หญิง ,อายุไม่เกิน 30 ปี ,วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงานได้ดี ,มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี ,มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานตรวจคิวโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 23 – 35 ปี ,วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาไทยได้ดี ,มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ,โปรแกรมตัดต่อ (Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro) ,โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description) ,โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
-เพศชาย ,อายุระหว่าง 22 – 30 ปี ,วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ,มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ ,มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง ,สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้ ,มีทักษาในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 22 – 30 ปี ,วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด/ บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อโฆษณาได้เป็นอย่างดี ,มีความสามารถในการสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ,มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ,มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office)และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี ,มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานบริการภาพข่าว แผนกบริหารสื่อดิจิทัล
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 22 – 35 ปี ,วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ,มีความละเอียดรอบคอบ / มีสมาธิ / มีใจบริการ/ มีความทุ่มเท / สามารถทำงานเป็นทีมได้ ** ลักษณะงาน : งานบริการภาพข่าว, งานนำเข้าภาพข่าวจากทาง Internet เช่น Download ภาพข่าวจาก Line ตาม Order เป็นต้น, งานคัดกรองภาพข่าวตามหลักเกณฑ์เพื่อการจัดเก็บ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงานกราฟิกดีไซน์
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 22 – 35 ปี ,วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบมัลติมีเดีย / ออกแบบนิเทศศิลป์ / ศิลปกรรม / คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ / มีความละเอียดรอบคอบ / มีความคิดสร้างสรรค์ / มีความอดทนสูง / สามารถทำงานเป็นทีมได้ / อัธยาศัยดี ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ** คุณสมบัติพิเศษ ,ออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation ,ควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studion,งานกราฟิกออนไลน์ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน งานจัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและทรัพย์สิน
-เพศชาย / หญิง ,อายุ 21 – 26 ปี ,วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,มีร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง ,มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน ,มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานขายโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา
-เพศชาย / หญิง ,อายุ 24 – 35 ปี ,วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ,ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ,มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร
-เพศชาย ,อายุไม่เกิน 35 ปี ,วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ อุตสาหกรรม ,สามารถทำงานเป็นกะได้ ,หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ,รายละเอียดงาน : ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร , ระบบ CCTV , Access Control , VMS , Lift , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , ระบบดับเพลิง และระบบ Car park ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานวางแผนประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 25-30 ปี ,จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ,สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ ,สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้ ,สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี ,มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ,มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 25 – 30 ปี ,วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ,หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์
-เพศชาย / หญิง ,อายุระหว่าง 27 – 33 ปี ,วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ,มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ,สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ,สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน ,หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com