‘กรมสรรพากร’ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา “บัตร ปชช. – ทะเบียนบ้าน”

0
1475

กรมสรรพากร ออกประกาศยกเลิกการใช้ “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน” ขณะทำธุรกรรม แต่มีเงื่อนไข ในกรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาดังกล่าวจริง ๆ ให้พนักงานจัดทำเอกสารเอง โดยไม่เก็บเงินจากประชาชน

วันที่ 10 กันยายน 2561 เพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร ( Revenue Department ) ได้เผยแพร่ประกาศ “การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน”

ตามคำสั่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นไปตามมติดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้าน อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการปฏิบัติการของกรมสรรพากร รวมถึงประกาศระเบียบคำสั่ง

ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้บุคคลใด ๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนานั้น ๆ

2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ขอขอบคุณ Kapook