ลูกจ้างควรรู้ไว้! ตกงาน-ถูกเลิกจ้าง สามารถขอรับเงินได้

0
377

สํานักงานประกันสังคม ได้มีการเผยสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่จะได้รับ เมื่อท่านเกิดถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออก จนทําให้ว่างงาน สามารถขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานได้ สูงสุดถึง 45,000บาท ส่วนเงื่อนไขทั้งหมด มีดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ empui.doe.go.th) ของ สํานักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึง จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน

ต้องรายงานตัวตามกําหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ empui.doe.go.th) ของสํานักงาน จัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เป็นผู้มีความสามารถในการทํางาน และพร้อมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดให้ ต้องไม่ปฏิเสธการ ฝึกงาน ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

– ทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
– จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

– ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
– ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทํางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

– ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
– ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษา

– ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
– สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน

เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังนี้
1. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดย คํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดย คํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

3. ในกรณียื่นคําขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกัน ไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุด สัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
1. แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสําเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจาก งานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสําเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่าง งานได้

3. หนังสือหรือคําสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกัน ตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)

– ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สถานที่ยื่นเรื่อง
1. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doc.go.th) ของสํานักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกําหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการรับเงิน ทดแทน

2. ยื่นแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สํานักงานประกัน สังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สํานักงาน ใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลา ราชการ 08.30-16.30 น.

หมายเหตุ : ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 2 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สํานักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิ์เกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง และ หากยื่นสิทธิ์เป็นวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน