‘การประปานครหลวง’ เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

0
1402

การประปานครหลวง รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน สมัครทางเน็ต วันที่ 1 -16 ต.ค. 61 การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
1.1 วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

1.2 วิศวกร (วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วัดคุมกรือระบบเครื่องมือวัด
1.3 วิศวกร (โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมโยธา

1.4 วิศวกร (เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกบรรจุ)
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวเครื่องกล
1.5 วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือ วิศวกรรมแหล่งนำ้

1.6 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อนอการเรียกบรรจุ)
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว)ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครในกรณีที่ยังไม่มีใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี

นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนามปฎิบัติการเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสอบด้วย

2.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะด้วยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสอบด้วย

3.นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
-ปริญญาตรีทางการบัญชี

4. นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา
-ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

5.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

6.นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา
-ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาพี่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นด้านบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน การธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ ระบบศาลสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบศาลสนเทศคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ระบบศาลสนเทศทางการบัญชีหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7.นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
-ปริญญาทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

9.นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
-ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม