กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

2
3697

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ เพื่อทดแทนอัตราว่างและพี่จะว่างต่อไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/98 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/285 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/96 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่8) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่9) พ.ศ.2561 ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของกรมปกครองและบรรเทาสาธารณะภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ความหมายของพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 3 ความหมายของพนักงานราชการไว้ว่า “พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ด้วยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น”

2.ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง
2.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
2.1.1 ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา

2.1.2 ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน 20 อัตรา
2.2 กลุ่มงานเทคนิค:ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

2.3 กลุ่มงานบริการ:ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอัตราค่าตอบแทนตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1)มีสัญชาติไทย
2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8)ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ วิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
9)เป็นผู้เลือกไซที่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

10)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
11)ไม่เป็นผู้เคยกระทำผิดการทุจริตในการสอบเข้าราชการ

12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฏหมายอื่น

14)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฏหมายอื่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมาหาเถรสมาคม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538 สมัครได้ที่นี่ https://ddpm.thaijobjob.com