‘ธนาคารออมสิน’ เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

4
4955

ธนาคารออมสิน รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสารเป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป

2.มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

4.เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5.อัตราจ้าง 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

-ขอขอบคุณ thaijobsgov