‘กรมชลประทาน’ รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

0
4149

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
3.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

5.เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
6.เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา

7.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
8.นายช่างชลประทาน จำนวน 86 อัตรา

9.นายช่างโยธา จำนวน 20 อัตรา
10.นายช่างสำรวจ จำนวน 29 อัตรา

11.นายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
12.นายช่างเครื่องกล จำนวน 18 อัตรา

13.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา
14.นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

15.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
17.วิศวกรชลประทาน จำนวน 33 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินปีละ 4 ปี หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการประเมินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด สมัครได้ที่นี่ : https://rid.thaijobjob.com