‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
1242

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 20 อัตรา ดังต่อไปนี้

1.ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร
1.1 สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี จำนวน 1 อัตรา

พนักงานสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการและฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา

1.2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 2 อัตรา

1.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 1 อัตรา

1.4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ จำนวน 1 อัตรา

1.5 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ์ สำหรับเพศชายต้องพ้นภาระราชการทหารตามระเบียบ

3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ ทั้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ประกาศไว้ในกฏกระทรวงสาธารณสุข โรคยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

5.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6.ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

7.ไใ่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
8.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุกจริต

9.ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
10.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
11.สามารถทำงานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เต็มเวลา

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู็สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณวมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในประกาศนี้

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ