ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 28,500 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

0
1642

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สืบสวน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)

ความรับผิดชอบหลัก

-สอดส่อง เฝ้าระวัง ติดตาม สืบสวน ตรวจสอบ ประเมินพฤติการณ์บุคคล กลุ่มบุคคล ทั้งภายในและภายนอก ธปท. นิติบุคคล และกิจกรรมที่มีท่าทีส่อไปในทางไม่สุจริต หรือต้องสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือกิจการของ ธปท. หรือผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมทั้งติดตามพฤติการณ์ สถานการณ์ ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก ธปท. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ธปท. เพื่อดำเนินการสืบสวนต่อไป

-ดำเนินการสืบสวนตามหลักวิชาการสืบสวน รวมถึงการดำเนินการในทางลับ เพื่อสืบหา แสวงหา ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล หรือกิจกรรม ซึ่งต้องสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบในทางไม่ดีต่อ ธปท. และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือตามที่ส่วนงานอื่นร้องขอ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลสรุปผล หาความเชื่อมโยง นำเสนอผลงานต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนอาวุโส หรือผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

-สร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือในระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อการสืบสวนปกติ การสืบสวนทางลับ การข่าว การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร เร่งรัดผลักดันการปราบปราม ให้ความรู้เบื้องต้นในงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับส่วนงานต่าง ๆ ของ ธปท. ส่วนราชการ และองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด

-ช่วยดำเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิคที่ทันสมัยจำเป็นใช้ในงานสืบสวนในทางลับหรืองานสืบสวนปกติ เพื่อให้ทันกับกลวิธี/แผนประทุษกรรมใหม่ ๆ ช่วยจัดทำอุปกรณ์และเอกสารในการให้ความรู้ บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลประวัติ พฤติการณ์และหรือทรัพย์สินของบุคคล กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงการช่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน ฝรภ. เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนที่เกี่ยวข้อง งานภายใน ฝรภ. และส่วนงานอื่น ๆ ของ ธปท.

-ร่วมเสนอข้อมูล / ความเห็น ในฐานะเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวน หรือเป็นพยานต่อกรรมการสอบสวน / เจ้าหน้าที่ตำรวจ / พนักงานอัยการ / ศาล ในคดีที่ ธปท. ดำเนินการต่อบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่กระทำการไม่สุจริตหรือทำความเสียหายต่อกิจการของ ธปท. และกิจการที่ ธปท. กำกับดูแล และในฐานะเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง / การสอบสวนทางวินัยพนักงาน ธปท. เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

-มีประสบการณ์ในการจัดเก็บหรือรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-หากมีประสบการณ์ในการสืบสวนหรืองานการข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ขั้นต่ำ 300 หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

การทดสอบ : การสอบ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

-สอบข้อเขียน Aptitude Test ภาษาไทย การจับประเด็น ความถนัดเหตุผลเชิงตรรกะ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงระบบ
-ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน (ถาม-ตอบ กับคณะกรรมการด้านสืบสวนฯ)
-สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล คุณสหชัย เกตุบำรุงพร โทร. 02-283-5549
สอบถามข้อมูลเฉพาะตำแหน่งงาน คุณกริชทอง เดชะปัญญา โทร. 02-356-7984

-ขอขอบคุณ thaijobsgov