‘สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 21,000 บาท

0
4760

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน

และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมรรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามเอกสารแนบท้าย 1
2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีโดยไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ.กำหนด มาประกอบการพิจารณาด้วย

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานแื่นของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ตามนัยหนังสือหรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานแื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2533 มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 1 สมัครได้ที่ https://moph.thaijobjob.com

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ