‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่ 15-23พ.ย.61

0
1015

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 1) อาคารสำนักงานหลังใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 15-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2555 และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 291/2556

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1.คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

-ขอขอบคุณ thaijobsgov