ธอส. เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือน 12,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ 26พ.ย.-11ธ.ค.61

0
693

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินไทบ้าน ยังมาข่าวดีๆสาระดีๆ เกี่ยวกับการสมัครงานสำหรับผู้ที่มองหางานใหม่หรือสำหรับนักศึกษาจบใหม่ รับรองค่ะว่างานที่แอดมินนำมาฝากทุกคนในวันนี้ต้องถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอน ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างขับรถธนาคาร 20 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
-มีสัญชาติไทย
-อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
-ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
-ชาย อายุ 25-50 ปี
-การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

-มีประสบการณ์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี
-มีใบอนุญาตขับรถ และได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

-สามารถขับรถตู้ รถเก๋ง และรถกระบะได้ (ใช้เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้)
-พ้นภาระทางทหาร

-สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจผิดปกติ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับสายตา มีใบรับรองแพทย์) เป็นต้น

-บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
-ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1265, 02-202-1851

การคัดเลือก

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 และทางเว็ปไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th (รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่การสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ : ในเว็บไซต์ของ ธอส.ไม่ได้ระบุว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการประกอบการสมัคร โปรดโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-202-1265, 02-202-1851 ก่อนทำการสมัคร

-ขอขอบคุณ thaijobsgov