“กรมการขนส่งทางบก” เปิดรับสมัครบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส. สมัครได้ตั้งแต่ 3-27ธ.ค.61

0
692

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-27 ธ.ค.61

ด้วยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559

2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

ก.คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ