‘กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

0
5144

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1.1 ตำแหน่งวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
1.2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

1.3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

1.5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
1.6 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

1.7 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
1.8 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองกำหนด

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1.11 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
1.12 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1.13 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
1.14 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือน้ท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองกำหนด

2.จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติ จำนวน 39 อัตรา
2.2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

2.3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
2.4 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

2.5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.6 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.7 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.8 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป
2.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา

2.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
2.11 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

2.12 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
2.13 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2.14 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา

3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ สามารถสมัครได้ที่ : https://dnp.thaijobjob.com

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ