‘กองทัพอากาศ’ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศจำนวนมาก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0
839

กองทัพอากาศ มีความปรพสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนที่รับ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 443 นาย

2.คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562)

3.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562)

3.1 ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

3.3 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

3.4 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ

4.การรับสมัคร
สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

5.5การสอบวิชาการ สอบวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งห้องสอบและเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th


.

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ