เลอค่ายิ่ง ภาพในหลวงร.๙-พระราชินีในร.๙ พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อปี ค.ศ. 1960

0
320

พระบรมฉายาลักษณ์ชุดนี้ ถ่ายโดย John Dominis ช่างภาพจากนิตยสาร LIFE โดยจอห์นได้เข้ามาตามถ่ายภาพของในหลวงและพระราชินี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์

เพื่อไปลงในนิตยสาร LIFE ให้คนอเมริกันและต่างชาติได้อ่านพระราชประวัติ ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ในปี 1960

ซึ่งตอนนั้นในหลวงมีพระชนมพรรษา 32 พรรษา ส่วนพระราชินีมีพระชนมพรรษา 27 พรรษา

โดยจอห์นได้เข้าไปถ่ายในงานเลี้ยงวันเกิดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

ซึ่งมีการจัดเลี้ยงในพระราชวัง และมีทำบุญในวัดตามประเพณีไทย และได้ตามเสด็จถ่ายพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวงและพระราชินี รวมถึงพระโอรสพระธิดา ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.