‘กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

0
946

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
-สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
-นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
-นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริการ

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
-นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
-นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
-นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา

1.2 สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2556

1.3 ระยะเวลาการจ้าง
เริ่มจ้างวันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ