มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

0
1908

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 75 อัตรา

สายวิชาการ 35 อัตรา
1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาประถมศึกษา) จำนวน 3 อัตรา
2. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

3. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
5. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

6. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
8. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

9. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
10. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ศิลปะการแสดง) จำนวน 2 อัตรา
11. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา

12. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
13. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก จำนวน 5 อัตรา
14. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

15. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา
16. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 3 อัตรา
17. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา

18. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
19. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
20. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
21. ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุน 26 อัตรา
1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 3 อัตรา

4. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
9. วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา

10. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้ปฎิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา

12. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
13. นักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

14. ผู้ปฎิบัติงานช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา
15. ผู้ปฎิบัติงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาการ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1. อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
2. ครู จำนวน 3 อัตรา

สายสนับสนุน (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ปฎิบัติงานช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา
4. ผู้ปฎิบัติงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง สายวิชาการ
วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างรายเดือน 31,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างรายเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 22,500 บาท

สายสนับสนุน
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 19,500 บาท
วุฒิอนุปริญญา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,400 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างรายเดือน 14,950 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้างรายเดือน 12,220 บาท
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,300 บาท

วัน เวลา ที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ 2562

-ขอขอบคุณ thaijobsgov