‘ธนาคารออมสิน’ เปิดรับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือน12,000 สมัครออนไลน์ บัดนี้-28ธ.ค.61

2
929

สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินไทบ้าน ก็จะพาทุกคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือสำหรับคนที่มีแผนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่ ซึ่งทางธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ธ.ค.61 ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร (เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ > เลือก “สมัครงาน” > เลือก “ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ”

เลือก “ดูรายละเอียด” ในตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ > เลือก “สมัคร” > กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อทำการลงทะเบียน แล้วคลิก “สมัคร” อีกครั้ง กรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์)

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

-ขอขอบคุณ thaijobsgov