‘กรมราชทัณฑ์’ เปิดรับสมัครเข้ารับข้าราชการจำนวนมาก วุฒิ ปวท.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

0
693

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 165 อัตรา โดยรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob หัวข้อ ‘การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์’

กรมราชทัณฑ์ จึงขอส่งสำเนาประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทราบ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันฯ
1.1ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

ก.คุณสมบัติทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.ลักษณะต้องห้าม
1.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
3.เป็นผู้อยูในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

4.เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.เป็นบุคคลล้มละลาย

7.เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8.เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9.เป็นผู้เคยถูงลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรากระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญิตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
10.เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
11.เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้อมห้ามตาม ข.(4)(6)(7)(8)(9)(10)หรือ(11)ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม(8)หรือ

(9)ผู้นั้นต้องออกากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม(10)ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ