ผลสำรวจเผย ‘ประชาชนปลื้ม’ โครงการบัตรคนจน เชื่อมั่นรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในประเทศ

0
139

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ และโฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังรัฐบาลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 6,250 คน ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.–10 พ.ย. 2561 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอ พบว่า.


1.การติดตาม รับรู้นโยบายและข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า นโยบาย โครงการที่ประชาชนรับรู้มากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 97.7 รองลงมา การป้องกันและแก้ไขปัญหาย า เสพ ติด ร้อยละ 96.5.

ทั้งนี้ ร้อยละ 41.4 ใช้อินเตอร์เน็ต ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยร้อยละ 37.5 ติดตามผ่านเฟซบุ๊ก ร้อยละ 25.8 ไลน์ ร้อยละ 2.8 อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ร้อยละ 2.0 ขณะที่ร้อยละ 58.6 ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในการติดตาม โดยให้เหตุผล เช่น ร้อยละ 32.1 ต้องการรับข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ.

2.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ร้อยละ 59.7 พึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 34.5 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 0.7 ไม่พึงพอใจเลย ส่วนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาลมากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 63.4.

3.เรื่องที่ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนในรอบปี 2561 มากที่สุดคือ สินค้าอุปโภค-บริโภคมีราคาแพง ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือการทำเกษตรกรรม เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ราคาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ร้อยละ 34.9.

4.ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค–บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง ร้อยละ 48.0 รองลงมา คือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชผลตกต่ำ ราคาปุ๋ย อาหารสัตว์แพง จัดหาตลาดรองรับ ร้อยละ 30.4.

5.ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุดร้อยละ 55.9 เชื่อมั่นปานกลางร้อยละ 37.2 ขณะที่ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 0.9.

6.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะ เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่านช่องทางอื่นๆ ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ.

เช่น ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ การส่งข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มต่างๆ ทราบและรับรู้ เช่น ประชาชนที่ไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้าน เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย.

อีกทั้งควรมีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นและทั่วถึง เช่น แก้ปัญหาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีราคาแพง แก้ปัญหาด้านการเกษตร และช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพ.

นอกจากนี้ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น เช่น โครงการสินเชื่อในด้านต่างๆ โครงการส่งเสริมนโยบายการเงินให้แก่ประชาชน โครงการดูแลผู้ป่วยและการรักษาพยาบาล.

ที่มาบทความ : mthai.com