รีบเช็คสิทธิ์ด่วน! เปิดรับลงทะเบียนแล้ว เงินอุดหนุนบุตร ปี62 คุณแม่ท้องเตรียมตัว

0
1879

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดให้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 แล้ว โดยงบประมาณนี้ สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต อบต. และสำนักงานเทศบาล ตามภูมิลำเนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข.

ได้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนและเสี่ยงความยากจน ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเป็นเงินเดือนละ 600 บาท ต่อเนื่องจนอายุครบ 3 ปีนั้น โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2559 และเปิดรับลงทะเบียนทุก ๆ ปี ในปีนี้.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก็ได้ประกาศรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 3,485,036,800 บาท.

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนบุตร ปี62

1.แม่ท้อง และ แม่ของเด็กที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
2.พ่อหรือแม่ของเด็กมีสัญชาติไทย
3.มีรายได้รวมต่อบ้านไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
4.ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราห์เป็นครั้งคราว หรือ เบี้ยคนพิการ หรือ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม)
5.**พ่อแม่มีประกันสังคม ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้**.

โดยมารดา บิดาหรือผู้ปกครองที่ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี.

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562.

สถานที่ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีดังนี้

1.ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
2.ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา
3.กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง.

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี62

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3.สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี).

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร.

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร.

1.ไปรับการคัดกรองคุณสมบัติ
2.กรอกเอกสารด้วยตนเองในแบบ ดร.1 และ ดร.2 และแนบเอกสารการลงทะเบียน
3.หน่วยงานรับลงทะเบียนจะตรวจสอบสถานะครัวเรือน เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ผู้รับรองจะลงชื่อในแบบรับรองสถานะครัวเรือน.

4.หน่วยงานรับลงทะเบียน จะจัดทำประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ และลงประกาศเป็นเวลา 15 วัน
-กรณีมีผู้คัดค้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย จะเป็นผู้พิจารณา หาก ไม่ผ่านการพิจารณา ก็จะแจ้งผู้ลงทะเบียน
-กรณีไม่มีผู้คัดค้าน หน่วยงานรับลงทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารที่นำมายื่น **หากเอกสารขาดหรือตกหล่นที่ขั้นตอนนี้ จะไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศผู้ได้รับสิทธิ์** หากเอกสารครบ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน
5.โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์.

สำหรับคุณแม่ที่อยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 แนะนำให้รีบไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโดยด่วนเลยค่ะ ที่สำคัญ การลงทะเบียน ไม่จำเป็นให้ลูกคลอดอออกมาก่อนถึงจะไปลงทะเบียนได้นะคะ หากช่วงกำหนดคลอดอยู่ในเดือนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด และมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถไปติดต่อขอลงทะเบียนได้เลยค่ะ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถสอบถามได้ที่.

1.กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เลขที่ 818/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dcy.go.th
2.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-306-8694, 02-306-8697-8 หรือเว็บไซต์ csg.dcy.go.th.

3.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
5.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
6.ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567.

-ขอขอบคุณ amarinbabyandkids