ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยงดงาม เสด็จเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ

0
305

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ในการนี้ ทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน

ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสายน้ำต่อวิถีชีวิตของคนไทย และมีพระราชดำริริเริ่ม ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ,

การจัดแสดงภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10, นิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 แสดงพระราชกรณียกิจการบริหารจัดการน้ำ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ที่สนามเสือป่า ทรงเยี่ยมร้านจิตอาสา 904 ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมถึงอาหารและขนมนานาชนิด โดยได้ทรงปรุงข้าวยำควินัวปักษ์ใต้ แล้วทรงเยี่ยมร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ และของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งทรงร่วมกิจกรรมมัจฉาพาโชค ในการนี้ พระราชทานจักรยานแก่ผู้โชคดีด้วย

-ขอขอบคุณ ช่อง 7