‘กรมสรรพากร’ เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
453

ด้วยกรมสรรพากรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ตำแหน่งบุคลากร

และตำแหน่งพนักงานสรรพากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1-3 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(ก) มีสัญชาติไทย

(ข) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(ค) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(ง) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(จ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(ฉ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(ช) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ในวันที่ทำสัญญาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาฯ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเรร ทางกรมสรรพากรไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th/publish/ เบอร์โทรศัพท์ 0 2272 8515-6 , 0 2272 8135


.

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ