‘กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

0
824

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจจามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1.1 สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 19 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 6 อัตรา
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 4 อัตรา
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
หมายเหตุ บัญชีนี้ไม่ใช้บรรจุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส)

1.2 สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
หน่วยที่ 10 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหาร อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
หน่วยที่ 11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
หมายเหตุ บัญชีนี้ใช้บรรจุเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นไปตามกลุ่มตำแหน่งที่ตกลงกับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

หนังสือสำรักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.5/188 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561

2.ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ทั้งนี้ สัญญาจ้างจัดทำตามระยะเวลาการจ้างตามช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 โดยการต่อสัญญาจ้างในช่วงปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ 2564 – 2568) จะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ