‘ธนาคารกรุงไทย’ รับสมัครเจ้าหน้าหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รายได้สูง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0
485

สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรไทบ้าน ก็มีข่าวสารดีๆสำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีแผนในการปรับ้ปลี่ยนงาน ซึ่งตอนนี้สำหรับ ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี 2 ตำแหน่ง หลายอัตรา

1. หัวหน้าส่วน /เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานด้าน Business Analyst สายงานเทคโนโลยี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้
-มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
-มีวุฒิภาวะ มีความเป็ นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

2. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานด้าน QC / Tester สายงานเทคโนโลยี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case/Test Script และทดสอบระบบงาน

-มีความสามารถในการใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool
-มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
-มีวุฒิภาวะ มีความเป็ นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

โปรดส่งประวัติของผู้สมัคร ( Resume) และ Transcript ไปที่ E-Mail : [email protected] พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครในหัวข้อ E-mail หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณอภิชญา โทร 02-345-1851 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaijobsgov.com/wp-content/uploads/2019/01/ktb211012562.pdf

-ขอขอบคุณ thaijobsgov