‘กรมทางหลวงชนบท’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

0
1182

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของลกุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

1. นายช่างโยธา 3 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

2. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0-7425-0774 ภายในวันที่ 30 ม.ค.-6 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaijobsgov.com/wp-content/uploads/2019/01/636838369810910260.pdf

.

.

.

-ขอขอบคุณ thaijobsgov