‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
1588

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสารบรรณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต,วารสารบัณฑิต) สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินการ
– ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
– ป.ตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานงบประมาณลงทุน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินการ
– ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
– ป.ตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานรับรองการจัดการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินการ
– ป.ตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ
– ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานช่างกล 2 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ) ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (เชียงใหม่) 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ) ปวส. สาขาวิชาบัญชี

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (ลำปาง) 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 – 15,000 บาท
– ปวส. สาขาวิชาบัญชี
– ป.ตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (แพร่) 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ) ปวส. สาขาวิชาบัญชี

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (ลำปาง) 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 – 15,000 บาท
– ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (ลำปาง) 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บัญชี

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (พิษณุโลก) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (ตาก) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน 2 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 15,000 บาท
– ปวช./ปวส. สาขาวิชาบัญชี
– ป.บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (พิษณุโลก) 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 15,000 บาท
– ปวช./ปวส. สาขาวิชาบัญชี
– ป.ตรีบัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (ตาก) 2 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 15,000 บาท
– ปวช./ปวส. สาขาวิชาบัญชี
– ป.ตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการ การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง แปรรูปไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวนผลิตภันฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานผลิตภันฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวนผลิตภันฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
– ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี (ขอนแก่น) 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
– อนุปริญญา สาขาเกษตรศาสตร์
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (5ปี) สาขาเกษตรศาสตร์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
– ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในประอุปถัมภ์ฯ
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริการเพื่อการเรียนรู้ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การจัดการโรงแรม ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100 หรือ จัดส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2282-3243 ถึง 7 ต่อ 134

-ขอขอบคุณ thaijobsgov