‘กรมท่าอากาศยาน’ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
605

วันนี้ทางเราก็ยังมีสาระดีๆเกี่ยวผู้ที่กำลังมองหางานทำหรือผู้ที่วางแผนในการปรับเปลี่ยนงานอยู่ ซึ่งด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ

ในสังกัดกรมท่าอากาศยานจำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 116 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวัน 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และ ที่ กค 0428/ว112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสอบคัดเลือกและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ

1.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(ุ6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอยเข้ารับราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติ (8)(10)(11) หรือ (15) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้วหรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14)

ถ้าผู้นั้นได้ออกจากหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้วมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิด ในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สามารถสมัครได้ที่ https://airports.thaijobjob.com

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ