‘กรมป่าไม้’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ‘ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์’ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่11-15ก.พ.62

0
2502

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3 อัตรา : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

2. ช่างศิลป์ 1 อัตรา : ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศกรมป่าไม้

ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 4

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563)(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา


.

.

.

.

.

.

สามารถสมัครได้ที่นี่ https://forest.thaijobjob.com

-ขอขอบคุณ thaijobsgov