ครม.ไฟเขียว สร้างถนนยางพารา ทุกหมู่บ้านทั่วไทย รวม 75,032 หมู่บ้าน

0
200

ครม.ไฟเขียวงบ 1.2 หมื่นล้าน ชดเชยต้นทุน การผลิต ให้เกษตรกรชาวสวนยาง และหมู่บ้านทั้ง 75,032 หมู่บ้าน จะมีการสร้างถนน พาราซอยด์ซี เมนต์ในหมู่บ้าน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้รับทราบแนวทาง การแก้ไขปัญหา ยางพาราตกต่ำ ด้วยมาตรการ สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้ยางพารา ไปดำเนินการ เช่นทำถนน สนามกีฬา อุปกรณ์เครื่องนอน เป็นต้น

โดยขอความร่วมมือ ทุกหน่วยงานทำให้มาตรการ เกิดประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อน ให้เกษตรกร และประชาชนได้ผลจริง

ซึ่งการดำเนินงาน ตามโครงการ ทำถนนงานยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือ ถนนงานดินซีเมนต์ผสม ยางพารา ในพื้นที่องค์กร ปกครองท้องถิ่น (อปท.) ของแต่ละจังหวัด

– และ กยท.จัดเตรียม เอกสารรายละเอียด และระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวกับโครงการ เช่นรูปแบบ ประมาณการโครงสร้างถนน ประกาศราคากลาง ของกระทรวงการคลัง

– สูตรผสมยางพารา ที่ใช้สำหรับทำถนน ส่งให้ กยท.จังหวัด เพื่อมอบ หรือชี้แจง รายละเอียดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารองค์กร ปกครองท้องถิ่น ทราบโดยให้พิจารณา ใช้งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสมของแต่ละ อปท.มาใช้ในการดำเนินงาน

โดยอนุมัติโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยการสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นำน้ำยาง พาราไปใช้สร้างถนน พาราซอยด์ซีเมนต์ ทั่วประเทศจำนวน 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร

จะทำให้มี การดูดซับน้ำ ยางออกจากตลาด ในปริมาณมาก และจะทำให้ ราคายา งมีเสถียรภาพมากขึ้น ในระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ

โดยองค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ให้เป็นถนน ที่มีการนำยางพารา มาเป็นส่วนผสม เพื่อปรับปรุง คุณสมบัติของดินให้ดีขึ้น เป็นการกระตุ้น ให้เกิดการใช้ยาง ภายในประเทศ

ซึ่งทั้งนี้ การสร้างถนนดังกล่าว ตามโครงการฯ จะใช้น้ำยางสดปริมาณ 1,440,614.4 ตัน หรือคิดเป็น น้ำยางข้น 720,320.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า น้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้าน

ขอบคุณข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์