ปล่อยกู้ช่วยชาวบ้าน!! ให้สูงสุดคนละ 50,000 บ. ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

0
364

ปล่อยกู้ช่วยชาวบ้าน!! ให้สูงสุดคนละ 50,000 บ. ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินหรือเคลียร์หนี้นอกระบบ


⚡️⚡️คุณสมบัติผู้กู้

-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

-เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ

-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้

⚡️⚡️วัตถุประสงค์การกู้

-ปิดหนี้นอกระบบ

-ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ

-ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน **แต่ต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ (Refinance)**

⚡️⚡️เอกสารที่ใช้ขอกู้

-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

Cr.ธนาคารออมสิน โทร.1115


.

.

.

.

.

.

.