ข่าวดี กู้ดอกเบี้ยต่ำกับสินเชื่อประชาชนสุขใจ บยส.ใจดีค้ำให้ สูงสุด 200,000 บาท

0
302

ไร้คนค้ำ !!! จบความวุ่นวาย !!! กับสินเชื่อประชาชนสุขใจ

ธนาคารออมสินเสริมเงินทุนหมุนเวียนการประกอบอาชีพ ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมี บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) ค้ำประกันให้ รายละเอียดดังนี้

1.วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

2.คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

– เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

– ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อสาขา โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเขต หรือคณะกรรมการสินเชื่อสำนัก แล้วแต่กรณี

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ

– หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระย่อย

– มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน

– มีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน

– มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร

– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

3.จำนวนวงเงินให้กู้

– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

– ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

– ทั้งนี้เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ต้องไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย

4.ระยะเวลาชำระเงินกู้

– ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

5.วิธีการชำระคืนเงินกู้

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

6.อัตราดอกเบี้ย

– ตามประกาศธนาคารออมสิน ดังนี้

7.หลักประกันเงินกู้

– ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน

8.เอกสารประกอบการกู้

– สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

– สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

– สำเนาทะเบียนสมรส

– สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้กู้

– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่น / statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)

– รูปถ่ายผู้กู้ ขนาด 2 นิ้ว

– รูปถ่ายกิจการ

9.สถานที่ติดต่อขอกู้

– ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สายด่วน ธนาคารออมสิน 1115 หรือไปที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านจ้า

ขอบคุณที่มา : www.gsb.or.th