การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 835 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก. (รายละเอียด)

0
1022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีที่มาเริ่มจากการเป็นแผนกไฟฟ้า ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรก เมื่อ พ.ศ. 2473 ต่อมาใน พ.ศ. 2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เป็น กองไฟฟ้า สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น กองไฟฟ้าภูมิภาค ในภายหลัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิด รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 จำนวน 835 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)

ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)

คุณสมบัติ

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ์ย์ทรงเป็นประมุข

-เป็นผู้สามารถบฏิบัติงานให้เเก่การไฟฟ้าได้เต็มเวลา

อ่านเพิ่มเติม


​​1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


2.การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


3.การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


4.การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


5.การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


6.การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


7.การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


8.การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


9.การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


10.การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


11.การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


12.การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


13.การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://job.pea.co.th โดยประกาศรับสมัครในวันที่ 25 มีนาคม 62 และระบบจะเปิดให้สมัครวันที่ 9 – 19 เมษายน 2562