นาทีประวัติศาสตร์ ในหลวง ทรงเสด็จวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

0
284

วันที่ 4 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง

เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อันประกอบด้วยพระราชยานพุดตานทองเป็นพระที่นั่งทรง มีชาวพนักงานประโคมมโหระทึก กลองชนะ ปี่ แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เจ้าพนักงานเชิญริ้วเครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหว่างเครื่อง ฉัตรกรรภิรมย์ พระแสงอัษฎาวุธ และเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค

.

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตรา ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนเจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอนแตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นริ้วขบวน ยาตราขบวนตามจังหวะกลอง ออกจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอมรวิถี ในพระบรมมหาราชวัง เลี้ยวขวาเข้าถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นริ้วขบวนเลี้ยวขวา ผ่านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เทียบพระราชยานพุดตานทองที่หลังเกยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ.

.

.