กรมป่าไม้ เริ่มแจกกล้าไม้ฟรี มิถุนายน 62 นี้ (ขั้นตอนรายละเอียดการรับสิทธิ์)

0
399

แจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการรับกล้าฟรีจากกรมป่าไม้ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้ ดังนี้

1.ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)

2.ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3.ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

4.ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5.ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

1.บัตรประชาชน

2.ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

1.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่ และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

ทั้งนี้หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50-1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ.2552

รายชื่อต้นไม้ที่จะดำเนินการแจกจ่าย ประกอบด้วย

1.ประดู่ป่า

2.พะยูง

3.มะค่าโมง

4.มะค่าแต้

5.คูน

6.โมกมัน

7.สาธร (หมด)

8.สมอพิเภก (หมด)

9.มะฮอกกานี

10.ขี้เหล็กบ้าน

11.มะกล่ำต้น

12.มะขามป้อม

13.สัก

14.กาสะลอง (ปีบ)

15.หว้า

16.สารภีทะเล(กระทิง)

17.น้ำเต้าต้น

18.ชงโค

19.ชัยพฤกษ์

20.กัลปพฤกษ์

21.หางนกยูงไทย

ใครสนใจกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้าน หรือสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์ 02-561 4292-3 ต่อ 5529,5504

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ : ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ new.forest.go.th