ออมสินปล่อยกู้ช่วยชาวบ้าน ให้สูงสุดคนละ 50,000 บ. ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน “ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กู้ได้”

0
271

ออมสินปล่อยกู้ช่วยชาวบ้าน!! ให้สูงสุดคนละ 50,000 บ. ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน “ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กู้ได้”
————————————-


ธนาคารออมสินทั่วประเทศ เปิดสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน หนึ่งในโครงการของรัฐบาล วงเงินสูงสุด 50,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้

1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

2.เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ

3.มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4.บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้

วัตถุประสงค์

1.ปิดหนี้นอกระบบ

2.ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ

3.ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน **แต่ต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ (Refinance)**

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

วงเงินให้กู้

1.สูงสุด 50,000 บาท/รายเอกสารประกอบการขอกู้

1.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

2.เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

4.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gsb.or.th/…/loan/government/GSBLoanEmergPay.aspx

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรียบเรียงโดย : taibann.com