ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน 11,400 บาท

0
13999

สวัสดีจ้า กลับมาพบกันอีกครั้งกับ ไทบ้านหางาน วันนี้แอดมินขอนำเสนองานดีๆ จาก ธกส ที่ประกาศรับสมัครพนักงาน สำหรับเนื้อหาดังกล่าวที่ประกาศไว้ มีรานละเอียดดังนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานในตำเเหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ สังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพรชบูรณ์ โดยมีราบละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 1. เพศชายเเละสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งเเต่ 25-35 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ฯ
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องใรศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ ออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่นๆ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษ์ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นเเต่เ็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษเเล้วเกินหาปี
 9. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงาน กับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของรัฐบาล หรือ สถาบันอื่นมาก่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 2. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประเภทสาธารณะ หรือประเภทส่งทางบก มาเเล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่่สิ้นสุดการรับสมัคร
 3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องถิ่นของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 9,900 บาท รวมอัตรค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

การสมัคร

 1. สมัครด้วยตรเองที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2
 2. ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.00

เอกสารการสมัคร

 1. ต้นฉบับสำเนาผลการศึกษา 1 ชุด
 2. ต้นฉบับสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. ต้นฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. ต้นฉบับสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์
 5. ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. ต้นฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใยทะเบียนสมรส ใบเปลื่ยนชื่อ-สกุล
 7. เอกสารรับรองการทำงาน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียนการรับสมัคร รายละ 100 บาท

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียน
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺสอบ ทาง fanpage สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • การสอบข้อเขียน กำหนดพร้อมกันวันที่ 19 มิถุนายน 2562
 • วันประกาศผล 21 มิถุนายน 2562
 • สอบปฏิบัติ 25-26 มิถุนายน 2562
 • วันประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ 28 มิถุนายน 2562
 • สอบสัมภาษณ์ 1-2 กรกฏาคม 2562
 • วันประกาศผลสัมภาษณ์ 5 กรกฏาคม 2562

ระยะเวลาการจ้าง

สัญญาจ้างรายปี

.

.

.

ติดตามร่ายละเอียดเเละการรับสมัครสอบได้ที่ : สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์