เพราะผู้ใหญ่สอนแล้วไม่ฟังกัน จึงต้องห้าม ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม นักเรียน-นักศึกษา “ชู้-ส-าว ล-า-มก-แต่งตัวโ-ป๊” ในสถานศึกษา

0
925

จากที่พวกเราเห็นและทราบกันมาอย่างดี เป็นเวลานานมากแล้ว นักศึกษาในประเทศของเราโดยส่วนใหญ่ มักจะนุ่งสั้น ใส่เสื้อฟิต ทำให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างหรือหลายๆ อย่างที่ผุ้ใหญ่ไม่พึงประสงให้เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะห้ามยังไง พวกเขาก็ไม่ฟัง

ข่าว ไทบ้านวันนี้จึงขอเป็นสื่อกลางในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับก ฏ ห ม า ย ใหม่ที่ออกมาในตอนนี้ ซึ่งแอดมินไทบ้านว่า เค้าออกมาก็เพราะเป็นห่วงนักเรียนนักศึกษานั่นแหล่ะ

อะไรที่เค้าไม่อยากให้ทำก็แสดงว่าผู้ใหญ่เค้าเคยประ ส บ พบเจอมาก่อนเรา หากเราเชื่อฟังสิ่งที่เค้าบอกกล่าว ก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเราเองนะคะ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ก ฎ กระทรวง กำ หน ด ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 อาศัย อำ น า จ ตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง เ ด็ ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออก ก ฎ กระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่ง ก ฎ กระทรวง กำ หน ด ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(6)ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำ การดังกล่าว(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้ ส า ว อันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน(9) ของข้อ 1 แห่ง ก ฎ กระทรวง กำ หน ด ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(9)เที่ยวเตร่ นอกสถานที่พักรวมกลุ่มหรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ ก ฎ กระทรวงฉบับนี้ แนบท้ายเพิ่มเติมอีกว่า -​ โดยที่ ก ฎ กระทรวง กำ หน ด ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการ กำ หน ด ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาจึงจำเป็นต้องออก ก ฎ กระทรวงนี้

เพราะสอนแล้วไม่ฟังเค้าเลยต้องออกก ฏ ห ม า ย มาห้าม แอดมินไทบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาไว้ด้วยนะคะ เพราะรักจึงอยากบอก

ที่มา ราชกิจจาฯ, ข่าวสด

ติดตามเราได้ที่ เกษตรไทบ้าน