เตรียมเสนอสภา ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเดือนละ 3,000 บาท

0
1443

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จี้รัฐยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปลี่ยนเป็นบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าในอัตราไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน

ปัจจุบันนี้อยู่ในภาวะสังคมสูงวัย คนชราส่วนมากยังอยู่ในภาวะยากจน ไม่มีหลักประกันรายได้เป็นบำนาญดำรงชีพที่เพียงพอ ขณะเดียวกันก็มีระบบบำนาญที่เหลื่อมล้ำกันระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง และคนทั่วไป

รัฐจัดสรรงบประมาณเต็มที่ในการจัดบำนาญให้ข้าราชการ ส่วนภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐสนับสนุนระบบประกันสังคมที่มีบำนาญในจำนวนไม่สูงมากนัก

แต่ในส่วนของประชาชนทั่วไป รัฐผลักภาระให้เป็นการออมด้วยตนเองโดยสนับสนุนเพียงเล็กน้อย และเมื่อรับเป็นบำนาญก็เป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

รายงานข่าวเปิดเผยว่านายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ นำสมาชิกเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึง 7 พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ในการผลักดันรัฐสวัสดิการให้กับคนไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันรายได้และรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ในร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ได้เสนอหลักการให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือน แทนการได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบำนาญทั่วหน้า

เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ขณะเดียวกันต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณประเทศใหม่ จัดเก็บภาษีและหามาตรการลดหย่อนภาษีที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาษีจากการค้าการลงทุน รวมทั้งปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้าแทน

เนื่องจากระบบสวัสดิการเชิงบังคับในปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ ครอบคลุมคนไทยเพียง 10-15 ล้านคน ในขณะที่คนไทยอีกกว่า 50 ล้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆ

ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงต้องการร้องขอให้พรรคการเมืองทุกพรรค ร่วมมือกันทำให้เกิดรัฐสวัสดิการและต้องการให้รัฐบาลมีเจตจำนงให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ หรือรายได้เพื่อดำรงชีพอย่างเหมาะสม

เนื้อหาโดย : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7